กฎระเบียบการพักอาศัยของผู้เช่า

กฎระเบียบการพักอาศัยของผู้เช่า AM VIEW @ AMATA CITY

 

1. อนุญาตให้ผู้เช่าพักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คน ต่อห้อง
2. ห้ามนำบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร กรณีจำเป็นจะต้องแจ้งให้เจ้าของหอพักทราบและอนุญาต
3. ห้ามประกอบอาหารภายในห้องพัก
4. ผู้เช่าต้องใช้และรักษาห้องพักรวมทั้งอุปกรณ์ภายในห้องพักเสมือนตนเป็นเจ้าของ และหาก
เกิดความชำรุดอันเกิดจากผู้เช่า ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิม
5. ทางเดินในอาคารเป็นสมบัติส่วนรวม ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้วางรองเท้า หรือสิ่งของใดๆ
หน้าห้องพักโดยเด็ดขาด
6. ห้ามแขวนหรือตากสิ่งของนอกห้องพัก และห้ามทิ้งสิ่งสกปรกใดๆ รวมทั้งขี้บุหรี่ทั้งในและนอกอาคาร
7. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง ของ อาคารและภายในห้องพัก (ยกเว้น บริเวณระเบียงด้านหลัง)
8. ห้ามใช้ที่พักหรือบริเวณอาคาร เป็นแหล่งมั่วสุมเล่นการพนัน หรือเสพสิ่งเสพติด
9. ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ เข้ามาในบริเวณอาคารและห้องพัก
10. ห้ามทำการมั่วสุมเล่นการพนัน หรือ ทำเสียงดังให้ก่อเกิดความรำคาญ แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
11. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณอาคารและห้องพัก
12. ห้าม ขีดเขียน ติดกาว เทปกาว ทุกชนิด เจาะ ตอก ตะปู บนผนัง พื้นห้อง หรือส่วนต่อเติมส่วนต่างๆ
ของที่พักโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นทางผู้ให้เช่าจะคิดค่าเสียหายตำแหน่งละ 100 บาท
13. ห้ามทำการต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ทรัพย์สิน อุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ในห้องเช่า
หากฝ่าฝืนต้องจ่ายค่าเสียหายจุดละ 200 บาท
14. ห้ามทิ้งผ้าอนามัย เศษวัสดุ หรือ เศษอาหาร ลงในท่อน้ำและโถส้วม หากเกิดการอุดตัน
ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการในการแก้ไขครั้งละ 300 บาท
15. ในกรณีทำกุญแจหาย หรือไม่สามารถเข้าห้องพักได้และต้องตัดกุญแจ คิดค่าเสียหายครั้งละ 300 บาท
16. ห้ามล้าง หรือซ่อมแซมยานพาหนะใด ๆ ในบริเวณหอพัก
17. การขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ เข้า-ออก จะต้องได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
และสามารถขนย้ายได้ระหว่าง 8.00 น. ถึง 17.00 น.เท่านั้น
18. หากผู้เช่าได้เช่าห้องใดห้องหนึ่งแล้ว ต้องการเปลี่ยนห้องพัก ต้องเสียค่าบริการ ครั้งละ 200 บาท
19. ในกรณีผู้เช่าย้ายออกผู้เช่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดห้องพักเป็นจำนวนเงิน 200 บาท
20. ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขระเบียบการพักโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า

 

am view apartment hangkeaw10 amata-city rayong 3